izmirarabuluculardernegi@gmail.com
Tüzüğümüz

İZMİR ARABULUCULAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: “İzmir Arabulucular Derneği”dir. Derneğin merkezi İzmir’dir. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

Derneğin Amacı    

Madde 2- Derneğin amacı; Hukuk Uyuşmazlıklarında arabuluculuk faaliyetlerini tanıtmak, yaygınlaştırmak, faaliyetlere ilişkin yöntem ve standardı belirlemek, dernek etik değerlerini oluşturmak,  üyeler arasındaki fikir ve eylem birliği ile iletişimi ve yardımlaşmayı sağlamak, arabuluculuk uygulamaları ve mevzuatına ilişkin araştırma ve çalışma yapmak, önerilerde bulunmak, arabuluculuk faaliyetleri ile ilgili olarak, gizlilik kuralına aykırı olmamak kaydıyla istatistiki çalışmalarda bulunmak, arabuluculuğa dair eğitim vermek, ulusal ve uluslararası arabuluculuk uygulamalarına destek vermektir.

Derneğin Faaliyet Konuları

Madde 3-  Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri:

a)            Arabuluculuk mesleğinin tanıtımını ve bu çözüm yolunun yaygın ve etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamak üzere; ulusal ve uluslararası alanda meslek odaları, okullar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları gibi gerçek ve tüzel kişiler nezdinde, tanıtım toplantıları, konferans, panel ve benzeri eğitim çalışmaları düzenlemek ve/veya düzenlenen organizasyonlara katılmak,

b)           Ulusal ve uluslararası alanda amaca yönelik projeler üretmek, hazırlanmış projelere katılmak ve ortak projeler hazırlayarak bunları yürütmek,

c)            Üyeler arasında fikir ve eylem birliği ile iletişim ve yardımlaşmayı sağlamak, arabuluculuk faaliyetine ilişkin yöntem, standart ve etik değerlerin, yasa, yönetmelik ve tüzüğe uygunluğunun takipçisi olarak sürekliliğini denetlemek ve dernek etik kurallarını oluşturup takipçisi olmak,

d)           Arabulucuların mesleki gelişimlerini arttırmak için, mevzuatın izin verdiği çerçevede, değişen koşullar ve doğan ihtiyaçlar doğrultusunda, üyelerin eğitimine yönelik; sertifika programı, atölye çalışmaları, seminerler, konferanslar, forumlar, toplantılar, söyleşiler, tanıtıcı gösteriler ve benzerlerini düzenlemek,

e)           Arabuluculuk uygulamaları ve mevzuatına ilişkin araştırma ve çalışma yapmak, uygulama sırasında doğacak ihtiyaçlara göre, değişiklikler için Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı ile iletişimde olmak, öneriler hazırlamak,

f)            Amacın gerçekleştirilmesi için her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi ve kütüphane oluşturmak, üyeleri bu merkezden faydalandırmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi süreli ve süresiz basılı yayınlar ve e-bültenler çıkarmak,

g)            Amacın gerçekleştirilmesi için her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerinin temini ile yaratılacak sağlıklı çalışma ortamının, dernekçe uygun görülecek koşullar çerçevesinde, üyelerce kullanılmasını sağlamak,

h)           Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

 

i)             Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli görülmesi durumunda, alternatif çözüm yolları konusunda faaliyet gösteren dernekler ile federasyon kurmak ve bu alanda çalışan federasyona üye olmak,

j)             Yukarıdaki faaliyet alanları ile ilgili olarak; ihtiyaçlar nispetinde, lokaller, misafirhaneler, sosyal ve kültürel tesisler, ticari işletme kurmak ve işletmek,

k)            Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

l)             Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

m)          Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde üçüncü kişiler ve kendisi lehine her türlü hakkı tesis etmek ve ettirmek,

n)           Banka ve benzeri kurumlarda mevduatlarını değerlendirmek,

o)           Ücretli ve/veya gönüllü ücretsiz personel istihdam etmek, Vakıf ve sandık kurmak,

p)           Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

q)           Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek, Ulusal ve uluslararası fonlardan yardım, destek ve hibe almak,

r)            Amacın gerçekleştirilmesi için faaliyet alanları ile ilgili komisyonlar kurmak, ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak.

Derneğin Faaliyet Alanı

Madde 4- Dernek yurt içinde ve yurt dışında sosyal alanda faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 5- (1) T.C. vatandaşı olup, fiil ehliyetine sahip, Bakanlıkça arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek kişiler derneğe üye olabilir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

(2) Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

(3) Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

 

(4) Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda, dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları, şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır.

(5) Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

(6)  Üyenin  derneğe bildirdiği adres ,dernek tarafından  yapılabilecek her türlü tebligat için geçerli adres olarak bildirilmiş olup bu adreslerde meydana gelebilecek değişikliklerin de derneğe  sarih ve yazılı olarak bildirilmesi gereklidir. Yazılı bildirim olmadıkça adres değişikliğinin bilinmekte olduğu ileri sürülemeyecek ve başka kanıtla kanıtlanamayacaktır. Adres değişikliği yazılı olarak bildirilmedikçe bu adreslere gönderilebilecek her türlü tebligat, ihbar, ihtar ve dava tebliğleri muhatabına ulaşamamış olsa dahi yeterli ve geçerli olacak ve muhatabını bağlayacaktır.

 Onursal Üyelik

Madde 6- Derneğin amaç ve faaliyetine katkıda bulunup destek verenler ile ulusal ve uluslararası alanda arabuluculuğun gelişmesine katkıda bulunan, akademik çalışma yürütenler arasından, uygun görüleceklere yönetim kurulu tarafından verilen bir payedir. Başvuru koşulu aranmaz. Onursal üyeler genel kurula katılıp görüş bildirebilirler, temennide bulunabilirler, ancak oy kullanamazlar, dernek organlarına seçilemezler.

Üyelikten Çıkma

Madde 7- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 8-(1) Dernek kararlarına, derneğin amacına, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun, tüzük ve yönetmeliğine, Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın belirlediği mesleki ve etik kurallara, dernek tüzüğüne, derneğin Disiplin ve Etik Kurallar Hakkında Yönetmeliğine,  aykırı davrananlar, Disiplin ve Etik Kurulunun kararı ile dernek üyeliğinden çıkarılır. Arabulucular sicilinden kaydı silinenler, Türk vatandaşlığından çıkan ya da çıkarılanlar, yönetim kurulu kararıyla dernek üyeliğinden çıkarılır.

 

(2) Dernek aidatlarını 20. maddede belirtilen biçimde ödemeyen üyeler ile ilgili olarak aidat borcunu takip eden ay sonuna kadar ödememesi halinde üyelikten çıkarılacağına ilişkin yazı Yönetim Kurulu tarafından üyenin derneğe kayıtlı adresine iadeli taahhütlü posta ile gönderilir. Tebliğden itibaren 2 ay içerisinde ödeme yapılmadığı taktirde üyenin, üyelikten çıkarılmasına yönetim kurulu tarafından karar verilir. Üyelikten çıkarılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Üyenin yaptığı ödemeler öncelikle eski borçlarına mahsup edilir. Üyelikten çıkan ya da çıkarılan üye, kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

(3) Çıkarılma kararı, yönetim kurulunca karar tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgilisine yazılı olarak tebliğe çıkarılır.

Üyeliğe İade

Madde 9- Üyelikten çıkarılanlar, üyelikten çıkarılma sebebinin ortadan kalkması üzerine, ilgilinin yazılı talebi, yönetim kurulunun kararı ile üyeliğe kabul edilebilir ve aynı üye sicil numarasına iade olunur.

Derneğin Organları

Madde 10 – Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

a-Genel Kurul,

b-Yönetim Kurulu,

c-Denetim Kurulu,

d-Disiplin ve Etik Kurulu.

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı

Madde 11- (1) Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur.

(2) Genel kurul;

  a)  Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

  b) Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

 (c) Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Ocak ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

(d) Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Dernek Genel Kurulunu Çağrı Usulü

Madde 12-(1) Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Aidat borcunu genel kurul hazirun listesi ilanına kadar ödememiş olan üyeler Genel Kurula katılamaz. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

(2) Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Dernek Genel Kurulunun Toplantı Usulü

Madde 13- (1) Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

(2) Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

 

(3) Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.   

(4) Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

 

(5) Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

(6) Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

(7) Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.  

 

(8) Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır, vekâleten oy kullanılamaz. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

              

(9) Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 14- (1) Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar gizli olarak yapılır. Toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

(2) Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

(3) Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, m.31 ve 32’deki usul ve esaslara uygun olarak alınır.

 

(4) Giriş keseneği ve aidat miktarının belirlenmesine ilişkin  kararlar salt çoğunluk ile alınır. Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 15- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.  

a)            Dernek Yönetim, Denetim, Disiplin ve Etik Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek,

b)           Yönetim, Denetim, Kurullarının raporlarını görüşmek, Yönetim ve Denetim Kurullarını ibra etmek,

c)            Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek,

d)           Dernek tüzüğünde değişiklik yapılmasına ilişkin önerileri görüşüp karara bağlamak,

e)           Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, bu mallar üzerinde üçüncü kişiler lehinde her türlü hakkın tesis edilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

f)            Dernek feshini karara bağlamak,

g)            Dernek tüzüğü ve kanunların; Genel Kurulca yapılmasını öngördüğü hususları yerine getirmek,

h)           Üyeliğe giriş aidatı ve yıllık aidat tutarlarını kararlaştırmak.

i)             Dernek kurullarınca hazırlanacak yönetmelikleri onaylamak,

j)             Ulusal ve uluslararası federasyonlara kurucu veya üye olarak katılmak veya ayrılmak konusunda karar vermek

k)            Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

l)             Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

m)          Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

n)           Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

o)           Derneğin vakıf kurması,

p)           Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

q)           Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

r)            Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 16- (1)Yönetim kurulu yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca gizli oy, açık sayım ile seçilir. Aralıksız 2 dönem üst üste yönetim kurulunda görev alan dernek üyeleri 3. dönem için yönetim kurulu üyeliğine aday olamaz.

  (2) Derneğin faaliyet konusu ile aynı konuda faaliyet gösteren başka bir derneğin yönetim kurulunda bulunan dernek üyeleri, Yönetim Kurulu’na aday olamazlar.  Yönetim kuruluna aday olan üyeler, adaylık başvurusu sırasında divana, derneğin faaliyet konusu ile aynı konuda faaliyet gösteren başka bir derneğin yönetim kurulunda yer almadıklarına ilişkin yazılı beyanda bulunur.

 (3) Yukarıda sayılı bu şartlar yönetim kurulu üyeliğinin devamı süresince geçerlidir.

 (4) Yönetim kurulu, seçimden sonra en geç onbeş gün içinde yapılacak ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcıları, genel sekreter ve saymanı belirler. 

 (5) Yönetim Kurulu her ayın ilk ve üçüncü çarşamba günü mutad olarak ve bunun dışında gerekli gördüğü hallerde salt çoğunlukla toplanır. Mutad toplantı gününün tatile denk düşmesi halinde takip eden ilk Çarşamba günü toplanır. Kararlar hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Toplantılara başkan ya da başkan yardımcısından en az birinin katılması şarttır.             

 (6) Derneği temsilde çift imza esastır. Bu gibi hallerde başkan ile yönetim kurulu üyelerinden birisinin müşterek imzaları şarttır.

 (7 Yönetim Kurulu üyeleri, izinsiz ve mazeretsiz üst üste 3 defa Yönetim Kurulu toplantısına katılmadıkları takdirde, yönetim kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır.         

(8) Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.           

(9)   Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

b) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

c) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

d) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

e) Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

f) Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

g) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

h) Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

i) Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak.

k) Bütçenin uygulanmasını sağlamak

l) Derneğe üye alınması veya m.9’da belirtilen yetkiler dahilinde üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

m) Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak

n)  Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak

(10) Yönetim Kurulu Üyelerinin Bireysel Görevleri

(a)Yönetim Kurulu Başkanı

 Derneği temsil eder. Yönetim Kurulu toplantı ve görüşmelerini idare eder. Tüzük hükümlerinin, derneğin yıllık çalışma programının ve dernek genel kurul kararlarının uygulanmasına nezaret eder. Dernek çalışmalarını koordine eder, tüzükte gösterilen diğer görevleri yapar. 

(b) Başkan Yardımcısı

Başkan yardımcısı başkana bütün görevlerinde yardım eder ve bulunmadığı zamanlarda aynı yetki ile ona vekâlet eder.

(c) Genel Sekreter

Yazı işlerini idare eder. Dernekler mevzuatına göre tutulması gereken defterleri tutar. Umumi muhaberata ait acele evrakı resen, önemli yazıları başkanla birlikte imza eder. Diğer kurul üyeleriyle işbirliği yapar. Saymanla birlikte kayıt işleriyle meşgul olur.

(d) Sayman

Dernekler mevzuatı gereğince tutması gereken defterleri tutar. Derneğin yıllık bilanço ve kesin hesabını düzenler. Giderlere ait müsbit evrakı başkanla birlikte imza eder. Kayıt işlerinde genel sekretere yardım eder.

(e) Üyeler

Üyelerin görevleri yönetim kurulunca belirlenir, yönetim kurulunca kurulmasına karar verilen komisyonlara başkanlık ederler. Söz konusu komisyonların üçten fazla olması halinde komisyon başkanlıkları yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 17- (1) Denetim kurulu, 2 yıl süre ile görev yapmak üzere üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca gizli oy, açık sayım ile seçilir. Denetim kurulu asil üyeleri en geç onbeş gün içinde toplanarak aralarından birini başkan seçer.

                (2) Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.,

                 (3)Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve 6 aylık aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Dernek yönetim kurulunca karar verilmesi halinde denetim kurulu üyeleri tek başına veya kurul halinde şubelerin kararlarını, işlemlerini ve hesaplarını ve hazırlayacağı raporu dernek yönetim kuruluna verir. İç denetime esas olacak konularda yönetmelik hazırlar. Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin İç Denetimi

Madde 18- Derneğin iç denetimi Dernekler Kanunu ve Dernekler Tüzüğüne göre Denetim kurulu tarafından gerçekleştirilir. Ancak Dernek tüzüğünde “dernek tüzüğüne göre” hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte yeterli açıklık bulunmayan durumlarda bu eksikliği tamamlamak, üyelerle dernek organları ve görevlilerin tüm dernek faaliyetleri ile işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı ayrı birim metinler halinde genel kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkarılabilir.

Disiplin ve Etik Kurulunun Teşkili Ve Görevleri

Madde 19- (1) Teşkili: Disiplin ve Etik Kurulu 2 yıl süre ile görev yapmak üzere genel kurul gizli oy, açık sayım ile seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur. Disiplin ve Etik Kurulu asil üyeleri, seçimi izleyen en geç 15 gün içinde toplanarak aralarından birini başkan seçer. Dernekte disiplin cezası almış kişiler Disiplin ve Etik Kuruluna aday olamazlar.

(2) Görevleri;

a)            Derneğin disiplin kuralları ile arabulucuların çalışma usul ve esaslarına ilişkin etik kuralları düzenleyen yönetmelik teklifini gerektiğinde hazırlayıp Genel Kurula sunmak,

b)           Dernek üyelerinin, Tüzük, Disiplin Ve Etik Kuralları Yönetmeliğine ve Genel Kurulda alınan kararlara uygun davranıp davranmadıklarını resen denetlemek,

c)            Üyeler hakkındaki şikâyetleri değerlendirmek,

d)           Soruşturmaları İzmir Arabulucular Derneği Disiplin ve Etik Kurallar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütmek ve sonuçlandırmak,

e)           Soruşturma neticesinde aldığı kararları uygulanmak üzere yönetim kuruluna tevdi etmek,

f)            Derneğin disiplin ve etik kurallarını doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren her türlü faaliyeti re’sen gerçekleştirmek.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 20- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

Üye aidatı; üyelerden giriş ödentisi olarak #250,00 (İKİ YÜZELLİ) TL, her ay için #30,00 (OTUZ) TL yıllık #360,00 (ÜÇYÜZALTMIŞ) TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.Yıllık aidatlar Şubat ve Ağustos Aylarında 2 eşit taksit ile ödenir.

a)            Şube ödentisi; derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin%50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

b)           Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

c)            Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

d)           Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

e)           Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar, ulusal ve uluslararası fonlardan temin edilecek sair gelirler,

f)            Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

g)            Sertifika ve eğitim programlarından sağlanacak gelirler,

h)           Düzenlenecek yönetmelik hükümlerince elde edilecek diğer gelirler,

i)             Sponsorluk yoluyla sağlanacak gelirler,

j)             Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 21-(1) Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

(2) Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 (3) Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

a)            Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

b)           Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

c)            Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

d)           İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

e)           Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

f)            Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

Derneğin Gelir ve Giderlerinde Usul

Madde 22- Derneğin gelirleri, dip koçanlı ve sıra numaralı makbuz karşılığında, bunun olmadığı durumlarda bankaca düzenlenmiş dekont, hesap özeti gibi belgelerle alınır. Giderler belgelendirilir, dip koçanları, sarf ve gelir-gider belgeleri 5 yıl süreyle saklanır. Dernek parası dernek adına açılacak bir banka hesabında muhafaza edilir. Derneğin gelir ve gider işlemlerindeki diğer usul ve esaslar dernekler mevzuatına tabidir.

 Beyanname Verilmesi

Madde 23- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 24- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri  

Madde 25- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 26- Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 27- Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 28- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur. Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, yedi asıl ve yedi yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 29- Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

               Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Ekim ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

               Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

               Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.  Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar. Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

 Temsilcilik Açma

Madde 30- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 31- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için kayıtlı tüm üyelerin 2/3’ünün hazır bulunması ve tüzük değişikliğini kabul etmesi gerekir. İlk toplantıda karar alınamaması halinde ikinci toplantıda yönetim ve denetim kurulları üye tam sayılarının toplamının iki katından az olamaz ve bu çoğunluğun 2/3’ünün kabul oyu ile tüzük değişikliği yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 32- Dernek Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için bu tüzüğe göre genel kurulda oy hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3’ünün toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler T.M.K.md78’e göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tamsayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin karar toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3’ünün çoğunluğu ile alınır. Ancak derneğin feshi için karar yeter sayısı üye tamsayısının yarısından az olamaz. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde İzmir Arabulucular Derneği” ibaresi kullanılır.  Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 33- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin;

                Adı ve Soyadı    Görevi/Unvanı

1-            HÜLYA SAPMAZ CAN     Başkan

2-            GÖKHAN DANACI           Başkan Yrd.

3-            MURAT SEREZLİ               Genel Sekreter

4-            DENİZ YAĞMUR               Sayman

5-            SİNEM HACIEMİNOĞLU               Üye

6-            AYŞE ÜZGEN TAŞÇIER    Üye

7-            ÖZDEN GÜNER BATIKHAN          Üye

Bu tüzük 33 (Otuzüç)  maddeden ibarettir.

 

 

 

Bu site www.bannerlazim.com tarafından tasarlanmıştır.